PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO NIEPEŁNOSPRAWNYCH WIELKOPOLAN W WIEKU 30+

 

EFS_Samorzad_kolor

 

 

 

 

 

Projekt partnerski pt. „Program aktywizacji zawodowej nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych Wielkopolan w wieku 30+” jest realizowany wspólnie przez:
1) Clar System S.A. – Beneficjent/Partner wiodący
2) Kontraktor Sp. z o.o. – Partner

Wartość projektu: 1 916 946,48 PLN

 dofinansowanie z UE: 1 629 404,51 PLN

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.05.2018r.

Projekt obejmuje wsparciem niepełnosprawne osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia w tym 55% Kobiet.

Uczestnikiem projektu może być osoba która spełnia następujące kryteria:
– wiek powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie uczestnicy, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyli 30 rok życia),
– orzeczona niepełnosprawność,
– brak aktywności zawodowej – status osoby bezrobotnej – 20% uczestników projektu/ biernej zawodowo – 80% uczestników projektu,
– zamieszkanie na terenie województwa Wielkopolskiego zgodnie z KC.

W ramach projektu zaoferowane zostanie następujące wsparcie:

– Identyfikacja osób pozostających bez zatrudnienia (IPD) dla 105 osób, na podstawie której dla każdego UP zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia;

– Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 45 osób najbardziej bezradnych wobec zasad rynku pracy;

– Pośrednictwo pracy dla 105 osób, mające na celu pozyskanie dobrej jakości miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;

– Wsparcie psychologa dla 45 osób oraz trenerów pracy dla 30 osób;

– Szkolenia w zawodach deficytowych, dostosowane do predyspozycji UP projektu, zakończone egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu uznanego na rynku dla 63 osób;

– Staże zawodowe dla 105 osób, dające szansę na nabycie doświadczenia zawodowego;

Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dzieckiem/osobą zależną

 

Cel projektu:

„Podniesienie poziomu aktywności zawodowej 105 osób niepełnosprawnych, w tym 55% kobiet (58 osób) w wieku powyżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (80% biernych zawodowo, 20% osób bezrobotnych), zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego poprzez dostosowanie kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych
i doświadczenia do predyspozycji uczestników projektu i wymagań lokalnego rynku pracy do końca V. 2018 r. oraz uzyskanie zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie przez min 17% uczestników projektu”

Planowane efekty:

1) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 105 osób,

2) Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem
w programie – 21,

3) Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 24,

4) Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 105,

5) Liczba osób z niepełnosprawnościami, które skutecznie zakończyły udział w sesjach dotyczących opracowania/aktualizacji Indywidualnych Planów Działania – 94,

6) Liczba osób z niepełnosprawnościami, które zakończyły udział w sesjach poradnictwa zaw. zgodnie z IPD – 94,

7) Liczba osób z niepełnosprawnościami, które zakończyły udział we wsparciu w zakresie pośrednictwa pracy – 94,

8) Liczba osób z niepełnosprawnościami, które zakończyły udział w certyfikowanych szkoleniach i kursach zawodowych – 57,

9) Liczba osób z niepełnosprawnościami, które zakończyły udział w stażach zawodowych – 94,

10) Liczba osób z niepełnosprawnościami, które zakończyły udział we wsparciu psychologicznym – 40,

11) Liczba osób z niepełnosprawnościami, które zakończyły udział w zatrudnieniu wspomaganym – 27,

12) Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach lub kursach zawodowych kończących się egzaminami i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji – 63.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 – Rynek Pracy, Działanie 6.2 – Aktywizacja zawodowa.

Załączniki do pobrania:

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Dane kontaktowe:

Biuro projektu: „Program aktywizacji zawodowej nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych Wielkopolan w wieku 30+”

ul. Dąbrowskiego 75/69 p.4
Pasaż Jeżycki
60-523 Poznań

Kierownik projektu – Magdalena Konieczna
tel.: + 48663 770 759
e-mail:m.konieczna@clarsystem.pl