„AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZAGROŻONYCH ZJAWISKIEM WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I UBÓSTWA”

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2018 do 31.01.2020

CEL PROJEKTU: Przywrócenie zdolności 70 mieszkańców woj. pomorskiego (54% K), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę zdolności Uczestników Projektu do zatrudnienia w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz włączenie społeczne w okresie od 09/2018 do 01/2020.

ZAKRES PROJEKTU: Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, dopasowanych do predyspozycji Uczestników Projektu i odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.

EFEKT PROJEKTU: Ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez realizację wsparcia zwiększającego szanse Uczestników Projektu na powrót do aktywności społeczno-zawodowej.

WSPARCIE: W ramach projektu realizowane będzie wsparcie w postaci:

 1. Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem;
 2. Treningu kompetencji i umiejętności społecznych;
 3. Pośrednictwa pracy;
 4. Szkoleń służących nabyciu kompetencji zawodowych;
 5. Zatrudnienia subsydiowanego;
 6. Zatrudnienia wspomaganego – usług trenerki pracy-zasada uniwersalnego projektowania.

PROJEKTU: całkowita wartość wynosi 1 003 280,00 PLN a kwota dofinansowania ze środków europejskich 852 788,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja.

Projekt realizuje Kontraktor Sp. z o.o. (Lider Projektu) w partnerstwie z Clar System S.A. oraz Stowarzyszeniem „Klub Wsparcia Psychicznego”.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • W wieku produkcyjnym, tj. 18 – 59 lat dla kobiet oraz 18 – 64 lat dla mężczyzn;
 • Posiadająca status biernej zawodowo lub bezrobotnej;
 • Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Zamieszkanie na terenie woj. pomorskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA DO PROJEKTU

Biuro projektu:

ul.Reja 3, 80-404 Gdańsk

tel. 782 990 259

pomorskie@kontraktor.biz.pl