PROJEKT „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SZANSĄ NA OGRANICZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I UBÓSTWA W REGIONIE II”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2018 do 31.10.2019

CEL PROJEKTU: Przywrócenie zdolności 40 mieszkańców woj. lubelskiego (55% K), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę zdolności Uczestników Projektu do zatrudnienia w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz włączenie społeczne w okresie 09.2018-10.2019.

ZAKRES PROJEKTU: Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, dopasowanych do predyspozycji Uczestników Projektu i odpowiadających na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy.

EFEKT PROJEKTU: Ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez realizację wsparcia zwiększającego szanse Uczestników projektu na powrót do aktywności społeczno-zawodowej.

WSPARCIE: W ramach projektu realizowane będzie wsparcie w postaci:

 1. Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem;
 2. Treningu kompetencji i umiejętności społecznych – spotkania grupowe;
 3. Pośrednictwa pracy –spotkania indywidualne;
 4. Szkoleń służących nabyciu kompetencji zawodowych;
 5. Zatrudnienia subsydiowanego;
 6. Zatrudnienia wspomaganego – usług trenerki pracy-zasada uniwersalnego projektowania.

WARTOŚĆ PROJEKTU: całkowita wartość wynosi 719 125,00 PLN a kwota dofinansowania ze środków europejskich 611 256,25 PLN.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt realizuje Kontraktor Sp. z o.o. (Lider Projektu) w partnerstwie z Clar System S.A.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • W wieku powyżej 18 roku życia;
 • Posiadająca status biernej zawodowo lub bezrobotnej z orzeczonym przez PUP III profilem pomocy;
 • Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Zamieszkanie na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Biuro projektu:

 1. Wojciechowska 5A/30 A

20-704 Lublin

tel. 691 557 305

lubelskie@kontraktor.biz.pl

DO POBRANIA:

zał 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

zał 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

zał 3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU