WYNIKI ROZEZNANIA RYNKU - SZKOLENIA ZAWODOWE

W dniu 05.10.2016 r. przeprowadzono wybór wykonawców na realizację usług szkoleniowych w zakresie szkoleń zawodowych Komputerowe kwalifikacje pracownika biurowego dla uczestników projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla biernych zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców woj. lubuskiego z grupy NEET w wieku 15-29 l.”

Wysłano zaproszenie do składania ofert do 4 potencjalnych wykonawców. Do dnia 04 października 2016 roku zostały złożone 2 oferty na realizację zamówienia. Ocenie podlegały 2 oferty. Kryterium wyboru oferty -60% cena,
40% doświadczenie Oferenta, zgodnie z treścią rozeznania rynku.

Zgodnie z założeniem rozeznania rynku do wykonania usługi wybrano jedną firmę, z którą w przeciągu 30 dni, czyli czasem związania ofertą, zostanie podpisana umowa na wykonanie usług.

 

  1. PROFESJA Dominika Flaczyk, Poznań, ul. Sieradzka 4C

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane e-mailem do wszystkich Oferentów składających oferty.

Załącznik: Protokół wyboru oferty.