PROJEKT „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO...

PROJEKT „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SZANSĄ NA OGRANICZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I UBÓSTWA W REGIONIE”

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest realizowany w okresie od 2017-09-01 do 2018-08-31

CEL PROJEKTU: Przywrócenie zdolności 40 mieszkańców woj. lubelskiego, biernych zawodowo i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność do udziału w życiu społ.-zaw. poprzez poprawę zdolności Uczestników Projektu do zatrudnienia oraz integrację społeczną w okresie 09.2017-08.2018.

 

ZAKRES PROJEKTU: Realizacja usług aktywnej integracji, dopasowanych do predyspozycji Uczestników Projektu i odpowiadających na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy.

 

EFEKT PROJEKTU: Ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez realizację wsparcia zwiększającego szanse Uczestników projektu na powrót do aktywności społeczno-zawodowej.

 

WSPARCIE: W ramach projektu realizowane będzie wsparcie w postaci:

 1. Indywidualnych Planów Działania – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem;
 2. Treningu kompetencji i umiejętności społ. – spotkania grupowe;
 3. Warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy – spotkania grupowe;
 4. Szkoleń służących nabyciu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych;
 5. 5 – miesięcznych staży zawodowych;
 6. Zatrudnienia wspomaganego – usług trenerki pracy w ramach mech. racjonalnych usprawnień.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: całkowita wartość wynosi 629 146,00 PLN a kwota dofinansowania ze środków europejskich 534 744,10 PLN.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt realizuje Kontraktor Sp. z o.o. (Lider Projektu) w partnerstwie z Clar System S.A.

 

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • W wieku produkcyjnym, tj. 18 – 59 lat dla kobiet oraz 18 – 64 lata dla mężczyzn;
 • Osoba pozostająca bez zatrudnienia (bierna zawodowo);
 • Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Zamieszkanie na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Biuro projektu:

 1. Wojciechowska 5A/30 A

20-704 Lublin

tel. 694 467 103

lubelskie@kontraktor.biz.pl

 

DO POBRANIA:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 2. Kwestionariusz zgłoszeniowy;
 3. Oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych.