NIEPEŁNOSPRAWNI - KOMPETENTNI W PRACY

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2017 do 31.10.2018 r.

 

CEL PROJEKTU: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 80 niezatrudnionych osób z niepełnosprawnościami (w tym minimum 48 kobiet) z terenu woj. śląskiego w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy w okresie od 01.07.2017 do 31.10.2018 r.

 

ZAKRES PROJEKTU: realizacja kompleksowego wsparcia, dopasowanego do indywidualnych predyspozycji UP i zgodnego z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Dla każdego UP zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, na podstawie którego zostaną dobrane pozostałe formy wsparcia, niezbędne do poprawy sytuacji Uczestnika/czki projektu na rynku pracy (wsparcie doradcy zawodowego oraz psychologa, pośrednictwo pracy, certyfikowane szkolenia zawodowe, staże zawodowe zatrudnienie wspomagane).

 

EFEKT PROJEKTU: poprawa zdolności Uczestników/czek projektu do zatrudnienia w zawodach poszukiwanych na regionalnym rynku pracy przez pracodawców osób z niepełnosprawnościami, tj. uzyskanie kwalifikacji i doświadczenia w zawodach, w których w województwie śląskim występuje niedobór pracowników i duża liczba ofert pracy, która jest możliwa do wykonywania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 

W ramach projektu realizowane będzie wsparcie oraz działania z zakresu:

– Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia (IPD)

– Pośrednictwa pracy

– Certyfikowanych szkoleń zawodowych

– Staży zawodowych

– Wsparcia trenera pracy

– Wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad osobą zależną.

 

Wartość projektu wynosi 1 110 837,12 zł, a kwota dofinansowania to 1 055 295,26 zł.

 

Projekt jest realizowany przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. Projekt oraz Fundacją Widzialni na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPSL.07.01.03-24-04E5/16-000 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Dane kontaktowe:

Projekt: ,,Niepełnosprawni – kompetentni w pracy”

ul. Józefowska 46 lok. 7,

40-114 Katowice

 

Kierownik projektu – p. Katarzyna Ungeheuer

email: k.ungeheuer@kontraktor.biz.pl

tel. +48 882 042 781

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Ankieta

Regulamin projektu – obowiązujący do 08.02.2018

Regulamin projektu – obowiazuje od 09.02.2018 r.