KWALIFIKACJE W ZAWODACH DEFICYTOWYCH SZANSĄ NA NOWY START DLA NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO WIELKOPOLSKICH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GRUPY WIEKOWEJ 30+

EFS_Samorzad_kolor

 

 

 

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.07.2018 r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 100 nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych w wieku 30+, w tym minimum 60% kobiet, z terenu województwa wielkopolskiego w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy w okresie 01.01.2017-31.07.2018.

Efektem projektu będzie skuteczne przezwyciężenie stanu bierności zawodowej uczestników.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w indywidualnych sesjach z doradcą zawodowym efektem, których będzie opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania.

Dla uczestników projektu zaplanowano również poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże oraz wsparcie psychologa.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

– wiek powyżej 30 roku życia,

– orzeczona niepełnosprawność

– status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

– zamieszkanie w województwie wielkopolskim (zgodnie z KC)

Wartość projektu wynosi 1 785 671,40 , a kwota dofinansowania to 1 696 387,83 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Kontraktor Sp. z o.o. występującym w roli wnioskodawcy i Lidera Projektu.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 – Rynek Pracy, Działanie 6.2 – Aktywizacja zawodowa.

Załączniki do pobrania:

Regulamin Projektu
Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Szczegóły i rekrutacja do projektu:

Biuro projektu:
ul. Dąbrowskiego 75/69
60-523 Poznań

Kierownik projektu – Paulina Mięsikowska
tel.: 
+ 48 663 770 990
e-mail: p.miesikowska@kontraktor.biz.pl