ZAWODY DEFICYTOWE NOWA SZANS Ą DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O NISKICH KWALIFIKACJACH Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

 

EFS

 

beznazwy

ZAWODY DEFICYTOWE NOWA SZANSĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O NISKICH KWALIFIKACJACH Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

 

Projekt realizowany w okresie od 01.10.2016 do 31.01.2018.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 80 osób niepełnosprawnych (w tym 60% Kobiet) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa śląskiego
w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy.

W ramach projektu zrealizowany zostanie program kompleksowej aktywizacji zawodowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczestników.
Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem poprzez: diagnozę ich potrzeb i możliwości – opracowanie Indywidualnych Planów Działania, zajęcia z doradcą zawodowym
i pośrednikiem pracy, udział w szkoleniach zawodowych oraz płatnych pięciomiesięcznych stażach.

Wartość projektu wynosi 1 104 835,20 PLN, kwota dofinansowania to 1 049 593,44 PLN.

Projekt realizuje Kontraktor Sp. z o.o. (Lider Projektu) w partnerstwie z Clar System S.A. oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego
KLUCZ na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.09.01.00-06-0009/15 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Osi priorytetowej:
VII Rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie 7.1.3.
Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

 

Szczegóły i rekrutacja do projektu:

Biuro projektu
ul. Józefowska 46 lok 7
40-114 Katowice
tel. +48 795 415 209
slaskie@kontraktor.biz.pl

 

Dokumenty do pobrania: (Regulamin, Formularz zgłoszeniowy)

1.Regulamin

2. Formularz zgłoszeniowy