„KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”.

 

„Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Projekt realizowany jest od 01.02.2017r. do 28.02.2018r.

Celem projektu jest przywrócenie, we współpracy z pracodawcami, zdolności 50 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez inkluzję społeczną uczestników projektu i poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach deficytowych                                           na regionalnym rynku pracy.

Zakres projektu:

Realizacja usług aktywnej integracji, dopasowanej do predyspozycji uczestników projektu zgodnych  z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy.

Oferowany formy wsparcia:

  • Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji
  • Poradnictwo psychologiczne/ Poradnictwo psychospołeczne
  • Certyfikowane szkolenia zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Zatrudnienie wspomagane

Całkowita wartość projektu: 749 092,19 zł

Wartość dofinansowanie ze środków UE: 636 728,36 zł

Projekt realizowany jest przez Kontraktor Sp. z o.o. i Clar System S.A.

Projekt realizowany jest w ramach osi 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA

BIURO PROJEKTU UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 137D, 80-034 Gdańsk

E-MAIL: I.RYBA@CLARSYSTEM.PL TEL. 660 567 162